Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province

Nejčastější dotazy a odpovědi Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


1. Jaké jsou hlavní atrakce a turistické památky v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Mezi hlavní atrakce provincie patří národní parky, historická města (např. Shahrekord, Borujen), kultovní svatyně (např. Chaleshtor, Sahne) a přírodní památky (např. jezero Karun, vodopády Margoon).

2. Jaká je nejlepší doba na návštěvu Chaharmahal and Bakhtiari?
- Nejlepší doba na návštěvu provincie je na jaře (duben a květen) a na podzim (září a říjen), kdy je počasí příjemné a příroda září barevnými listy.

3. Co je nejznámější tradiční jídlo v Chaharmahal and Bakhtiari?
- Nejznámějším tradičním jídlem je "dizi", což je dušené jídlo z masa, brambor, cizrny a dalších ingrediencí.

4. Jaká je hlavní ekonomika provincie Chaharmahal and Bakhtiari?
- Hlavní ekonomika provincie je založena na zemědělství, především na pěstování brambor, žita, ovoce a zeleniny. Další důležitým sektorem je chov dobytka a výroba mléčných výrobků.

5. Jaké jsou tradiční řemesla provincie Chaharmahal and Bakhtiari?
- Tradiční řemesla provincie zahrnují tkalcovství koberců, výrobu ručně vyšívaných kusů oděvů (např. saf), výrobu keramiky a tradičního hudebního nástroje zvaného "santoor".

6. Která etnická skupina převažuje v Chaharmahal and Bakhtiari?
- V provincii převažuje etnická skupina Bakhtiari, která je známá svým pastevectvím a půvabnou kulturou.

7. Jaká je vzdálenost provincie Chaharmahal and Bakhtiari od Teheránu?
- Nemetropolitní oblast provincie Chaharmahal and Bakhtiari je situována asi 400 kilometrů jihozápadně od Teheránu.

8. Kam lze nejlépe vyrazit na outdoorové aktivity v Chaharmahal and Bakhtiari?
- Provincie nabízí skvělé možnosti pro outdoorové aktivity, jako je pěší turistika, horská túra, rybaření, horolezectví a jízda na koni. Nejlepšími destinacemi jsou národní parky, jezera a horské oblasti.

9. Můžete navrhnout některou tradiční událost nebo festival v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Jedním z tradičních festivalů v provincii je "Festival nomádských kmenů Bakhtiari", který se koná každoročně v červnu. Během festivalu můžete zažít nomádskou kulturu, tance, hudbu a tradiční jídla regionu.

10. Kde se nachází nejvýznamnější historická památka v provincii Chaharmahal and Bakhtiari?
- Nejvýznamnější historická památka provincie je hrad Bakhtiari, který se nachází v městě Borujen. Hrad je starý přes 800 let a má důležitý historický význam.


Dovolená Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province: A Hidden Gem for Vacation in Iran

When people think of Iran, they often imagine vast deserts, ancient ruins, and bustling cities. However, nestled in the southwestern part of the country lies a hidden gem that offers a unique and tranquil experience for vacationers - Chaharmahal and Bakhtiari Province.

Chaharmahal and Bakhtiari Province, also known as "Chahbahar," is a lesser-known destination that has remained untouched by mass tourism. This makes it an ideal choice for those seeking a more authentic and off-the-beaten-path experience. The province is named after its two main cities, Chaharmahal and Bakhtiari, which are home to a diverse range of cultural and natural attractions.

For those who appreciate history and architecture, a visit to the historic village of Aqshahr is a must. Here, visitors can explore the ancient Aqshahr Castle, which dates back to the Sassanian era. The castle offers stunning panoramic views of the surrounding landscapes and provides a glimpse into the region's rich history.

Nature enthusiasts will be in awe of the breathtaking landscapes that Chaharmahal and Bakhtiari Province has to offer. The province is famous for its picturesque lakes, including the stunning Zayandeh Rud River and the pristine Choghakhor Lake. These bodies of water provide the perfect setting for activities such as boating, fishing, and picnicking.

If you're feeling adventurous, a trip to the Zagros Mountains is highly recommended. The mountains, which span across several countries including Iran, offer excellent hiking and climbing opportunities. They are also home to diverse wildlife, including the Persian leopard and the Bezoar ibex.

One of the highlights of visiting Chaharmahal and Bakhtiari Province is the chance to immerse yourself in the local culture. The province is known for its vibrant and colorful nomadic communities, who have preserved their traditions for centuries. Visitors can witness their way of life, including their unique clothing, music, and handicrafts.

Food lovers will delight in the province's delicious and authentic cuisine. Chaharmahal and Bakhtiari is known for its hearty and flavorful dishes, such as Ash-e-Reshte (noodle soup), Kebab Koobideh (grilled minced meat), and Chaghaleh Badoom (almond stew). These dishes are made with locally sourced ingredients and reflect the region's rich agricultural heritage.

In terms of accommodation, there are several options available to suit every budget and preference. From traditional guesthouses and eco-lodges to luxury resorts and campsites, visitors can choose the type of stay that best suits their needs. Staying in locally owned accommodations allows travelers to directly support the community and contribute to sustainable tourism.

Getting to Chaharmahal and Bakhtiari Province is relatively easy, with the capital city of Tehran serving as a gateway. Domestic flights, as well as buses and trains, connect Tehran to the province. Once there, local transportation options such as taxis and buses make it convenient to explore the region.

In conclusion, Chaharmahal and Bakhtiari Province is a hidden gem in Iran, offering a unique and authentic vacation experience away from crowded tourist destinations. With its rich history, stunning landscapes, vibrant culture, and delicious cuisine, it is a destination that should not be missed by travelers seeking an off-the-beaten-path adventure. So, pack your bags and get ready to explore the wonders of Chaharmahal and Bakhtiari Province.


Ubytování Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province, located in southwestern Iran, is a region known for its rich cultural heritage and natural beauty. This beautiful province attracts both domestic and international tourists, offering a wide range of accommodation options to suit every type of traveler.

One of the most popular choices for accommodation in Chaharmahal and Bakhtiari Province is traditional guesthouses, known as "Khaneh Sonnati" or "Khaneye Payani." These guesthouses provide visitors with a unique opportunity to experience the local way of life and immerse themselves in the province's rich cultural traditions. With their traditional architecture and warm hospitality, staying in a guesthouse offers a glimpse into the local culture and lets tourists connect with the local community.

Another popular option for accommodation is hotels, which can be found in the major cities and towns of the province. These hotels range from budget-friendly options to luxurious resorts, offering a comfortable and convenient stay for visitors. Many hotels provide modern amenities such as Wi-Fi, air conditioning, and room service, ensuring a pleasant stay for guests.

For those seeking a more adventurous experience, camping is a great option in Chaharmahal and Bakhtiari Province. The province boasts stunning natural landscapes, including mountains, valleys, and rivers, making it an ideal destination for outdoor enthusiasts. There are several camping sites available, allowing travelers to set up a tent and enjoy a night under the stars in the midst of breathtaking scenery.

In addition, some unique accommodations can be found in Chaharmahal and Bakhtiari Province. One such option is the traditional nomad tent, known as "Chador Shab." These tents are made of animal skins and are used by the nomadic tribes that inhabit the region. Staying in a nomad tent offers a truly authentic experience, allowing visitors to witness the nomadic way of life and explore the province's remote areas.

Furthermore, eco-lodges have gained popularity in recent years, offering an environmentally friendly and sustainable accommodation option. These lodges are designed to have minimal impact on the environment, using renewable energy sources and promoting eco-friendly practices. Staying in an eco-lodge allows tourists to enjoy the natural beauty of the province while minimizing their carbon footprint.

Overall, Chaharmahal and Bakhtiari Province offers a diverse range of accommodation options to suit every traveler's preferences. Whether you choose a traditional guesthouse, a hotel, a camping site, a nomad tent, or an eco-lodge, you are guaranteed a unique and memorable stay in this enchanting region of Iran. Immerse yourself in the local culture, explore the stunning landscapes, and create cherished memories in Chaharmahal and Bakhtiari Province.


Letenka Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Írán je zemí s bohatou historií a malebnou krajinou. Jednou z méně známých, ale nádherných oblastí v zemi je provincie Chaharmahal and Bakhtiari. Tato provincie se nachází v jihozápadní části Íránu a je domovem pro některé z nejúchvatnějších přírodních scenérií v zemi.

Jedním z nejlepších a nejpohodlnějších způsobů, jak se dostat do této provincie, je letecky. Letenka Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province nabízí cestovatelům šanci objevit krásy této neodolatelné destinace.

Po příletu na mezinárodní letiště v hlavním městě provincie, Šahr-e Kord, budou cestovatelé překvapeni příjemnou atmosférou a pohostinností místních obyvatel. Šahr-e Kord je moderní a dobře vybavené město s množstvím atrakcí a pohodlným ubytováním. Je to také vstupní brána do okouzlující přírody této provincie.

Chaharmahal and Bakhtiari je známý svou úchvatnou horskou krajinou, která je ideální pro pěší turistiku a dobrodružství. Národní parky Tangeh Savashi a zámek Samanid Patvarka jsou oblíbené turistické atrakce a nabízejí úžasné výhledy na okolní hory a jezera. Při procházce těmito parky je možné obdivovat vzácné druhy rostlin a živočichů, které jsou zde chráněné.

Další skvostem této provincie jsou horské vesnice, které si uchovaly svou autenticitu a tradiční životní styl. Tyto vesnice, jako je například Aaligoudarz nebo Lordegan, nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tradiční perskou kulturu a přátelskost místních obyvatel. Každá vesnice má své specifické atrakce, jako jsou historická kamenná domy, starobylé mešity nebo trh s místními řemeslnými výrobky.

Lázeňská města v této provincii jsou také velmi populární mezi turisty. Mohou se těšit na léčivé minerální prameny a relaxační lázeňské procedury. Města jako Chelgerd a Shalamzar jsou známá pro své termální lázně a krásné okolní přírodní scenérie.

Nakonec bychom neměli zapomenout na místní kuchyni, která je bohatá na chutné pokrmy a místní speciality. Cestovatelé by měli ochutnat třeba baklava, perský guláš (dizi), nebo chodila, známou tradiční perskou polévku. Domorodá a autentická jídla jsou určitě jednou z nejlepších cest, jak prozkoumat místní kulturu.

Letenka do provincie Chaharmahal and Bakhtiari je bránou do nádherného světa přírody, autentických vesnic a bohaté kultury. Cestovatelé si zde mohou vychutnat jedinečnou kombinaci horského ráje a historického bohatství Íránu. Tato provincie je bezpochyby skrytým pokladem, který čeká na objevení.


Počasí Írán Chaharmahal and Bakhtiari Province


Chaharmahal and Bakhtiari Province, located in southwestern Iran, is known for its diverse and contrasting climate. This province, situated in the Zagros Mountains, experiences various weather conditions throughout the year, ranging from scorching summers to chilly winters.

During the summer months, temperatures in Chaharmahal and Bakhtiari Province can soar above 40 degrees Celsius, making it one of the hottest regions in Iran. The dry and arid climate combined with high temperatures creates a harsh environment for the residents. To beat the heat, locals often retreat to the higher elevated areas of the province, where the temperature is relatively cooler.

As the autumn season approaches, temperatures gradually begin to cool down, offering relief from the scorching heat. The province experiences mild weather during this time, with temperatures ranging between 20 to 30 degrees Celsius. The province's scenic beauty is enhanced during this season as the mountains and valleys are covered with vibrant hues of red, orange, and yellow foliage.

The arrival of winter brings a significant drop in temperatures, with some regions of Chaharmahal and Bakhtiari Province experiencing freezing temperatures and even snowfall. The higher elevated areas receive the most snowfall, attracting many tourists and winter sports enthusiasts. The crisp air and white snowy landscapes create a picturesque scene that is truly enchanting.

Springtime in Chaharmahal and Bakhtiari Province is a period of rejuvenation. The region experiences mild and pleasant weather, with temperatures ranging from 15 to 25 degrees Celsius. The melting snow from the mountains nourishes the valleys and brings them to life. During this season, visitors can witness the blooming of flowers and enjoy the sight of lush green fields that are a stark contrast to the arid landscape of the summer months.

Due to the diverse topography of Chaharmahal and Bakhtiari Province, the climate varies from one region to another. The lower regions, such as the Bakhtiari Plains, tend to be hotter and drier, while the higher elevated areas, including the Zagros Mountains, experience cooler temperatures and more precipitation.

It is worth noting that climate change has had an impact on the weather patterns in Chaharmahal and Bakhtiari Province, as it has in many parts of the world. The region has witnessed some irregular weather conditions, such as extended periods of drought and unpredictable rainfall patterns, which have posed challenges to agriculture and the livelihoods of the local communities.

In conclusion, Chaharmahal and Bakhtiari Province in Iran offers a diverse range of weather conditions throughout the year. From scorching summers to snowy winters, the province appeals to tourists seeking various experiences. However, the effects of climate change are a growing concern, highlighting the need for awareness and sustainable practices to mitigate its impact on the region's climate and natural resources.


99 procent uspokojených klientů

Nejrozsáhlejší online selekce letenek

Záruka za nejlepší cenu

Nejlevnější letenky do každé části světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Prohledat letenky